zd1 zd2 zd3

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela się dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) z zakresu:

wiecej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2

wiecej...

Rok 2014

Zadania konkursowe:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,
2) Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

wiecej...

Rok 2013

Zadania konkursowe:

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,
2) Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

http://bip.pwz.pl/491,ogloszenia-o-konkursach-2013-rok.html 
- ogłoszenie konkursu
- ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej
- ogłoszenie o rozstrzygneciu konkursu

 

 

 

 

wiecej...

Rok 2012

Zadania konkursowe:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,
2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

http://bip.pwz.pl/124,konkursy.html - ogłoszenie konkursu

http://bip.pwz.pl/442,rok-2012.html - rozstrzygniecie konkursu

 

wiecej...