zd1 zd2 zd3

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2017r.

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

wiecej...

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Polska wieś i rolnictwo są istotną częścią naszej tożsamości. Szczególną ich wartością jest dziedzictwo kulturowe, na które składają się dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń oraz dorobek naszych czasów. Dziedzictwo polskiej wsi to nie tylko architektura, sztuka, ale także tradycyjne obrzędy, zwyczaje oraz formy gospodarowania (sposoby uprawy, tradycyjne gatunki hodowanych zwierząt i uprawianych roślin). Niewiele z tych elementów przetrwało i zachowało się dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne są działania, których celem jest ochrona spuścizny po naszych przodkach.

wiecej...

Rozwijanie sportu

Ogłoszenie programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

wiecej...

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami

W dniu 25 lutego 2016 r. Zarząd Funduszu przyjął procedury realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych .

wiecej...

Konkurs ofert na realizację zadań w podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

wiecej...

Konkurs ofert na realizację zadań w podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: zadania 1-5.

wiecej...

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 13: Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i Zadanie 14: Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych, w formie wsparcia realizacji zadań.

wiecej...

Program Pomocy Dzieciom

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

wiecej...

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie.

Otwarty nabór wniosków na projekty partnerskie!

wiecej...

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia”

Zarząd Województwa Mazowieckiego

wiecej...