zd1 zd2 zd3

Warto wiedzieć

Priorytetem Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy.

wiecej...

III Sektor

III Sektor - trzeci sektor to zwrot, którym określa się ogół organizacji pozarządowych.

wiecej...

Organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa - zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

wiecej...

NGO

NGO - (z ang. non-governmental organisation) W tłumaczeniu jest to organizacja pozarządowa.

wiecej...

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie - organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są w Polsce partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa.

wiecej...

Fundacja

Fundacja - podstawowym aktem prawnym określającym status fundacji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Ustawa ta nie zawiera bezpośredniej definicji fundacji.

wiecej...

Organizacja pożytku publicznego (OPP)

Organizacja pożytku publicznego (OPP) - termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

wiecej...