zd1 zd2 zd3

Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami

W dniu 25 lutego 2016 r. Zarząd Funduszu przyjął procedury realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych .

Celem programu jest zapewnienie wkładu własnego ze środków PFRON wymaganego od organizacji pozarządowych w projektach skierowanych tylko do osób z niepełnosprawnościami, które w obecnej perspektywie finansowej będą realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, co pozwoli na wykorzystanie środków unijnych przez organizacje pozarządowe, które: nie mają środków na pokrycie wkładu własnego w projektach istotnych z punktu widzenia osiągania standardów polityki społecznej z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, działają lokalnie, mają największą wiedzę na temat niezaspokojonych istotnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, są organizacjami o krótkim okresie działania, stąd zdobycie przez nie środków na pokrycie wkładu własnego jest w zasadzie nikłe. Adresatami programu są organizacje pozarządowe, których projekty zostaną zakwalifikowane przez Zarządy Województw do realizacji w ramach RPO spełniające kryterium dostępu do finansowania wkładu własnego ze środków PFRON. Realizatorami programu ze strony Funduszu będą terenowe Oddziały PFRON. Program umożliwia sfinansowanie również wkładu własnego w projektach złożonych w odpowiedzi na dany konkurs ogłoszony po 21 października 2015 roku, ale nie rozstrzygnięty przed 25 lutego 2016 roku. Z programu będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe tylko z tych województw, których Zarządy przystąpią do programu i podpiszą porozumienie o współpracy z Funduszem. Na bieżąco będziemy Państwa informować o realizacji programu.