zd1 zd2 zd3

Konkurs ofert na realizację zadań w podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 11 lutego 2016 r. do dnia 3 marca 2016 r.

Zalaczniki: