zd1 zd2 zd3

Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 13: Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i Zadanie 14: Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych, w formie wsparcia realizacji zadań.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 22 lutego do dnia 31 marca 2016 roku.

Zalaczniki: