zd1 zd2 zd3

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia”

Zarząd Województwa Mazowieckiego

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia” w roku 2016, w formie wsparcia realizacji zadania. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 5 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

Zalaczniki: