zd1 zd2 zd3

Uwaga! Otwarty konkurs ofert dla NGO.

Uchwała Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 19/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zalaczniki: