zd1 zd2 zd3

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 26 lutego 2016 r.

Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym, będącym załącznikiem do uchwały.

Zalaczniki: