zd1 zd2 zd3

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela się dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji - zadanie nr 1;

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego - zadanie nr 2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera załącznik.

Zalaczniki: