zd1 zd2 zd3

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2015

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1

2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2

Zalaczniki: