zd1 zd2 zd3

Rok 2014

Zadania konkursowe:
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,
2) Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

http://bip.pwz.pl/124,konkursy.html
- ogłoszenie konkursu
- ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej