zd1 zd2 zd3

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo „Przyłącz Się Do Nas”

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych I Niezaradnych Życiowo „Przyłącz Się Do Nas” w Bramkach jest organizacją działającą w sferze pomocy społecznej, zajmująca się niesieniem pomocy ludziom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo.

 Działalność Stowarzyszenia oparta jest na wolontarystycznej pracy jej członków. Za główne cele działania Stowarzyszenie stawia sobie:

 - pracę w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo,

-zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób niezaradnych życiowo i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania,

- udzielanie wsparcia rodzinom tych osób,

- niesienie pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej

- rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji.

Swoją działalnością obejmuje osoby niepełnosprawne i niezaradne życiowo z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Pruszkowskiego.

Stowarzyszenie działa od grudnia 1999 roku. Obecnie liczy 39 członków. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie podjęło się zorganizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo-terapeutycznych, realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Stowarzyszenie prowadzi cztery placówki:

-Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach - Warsztat Terapii Zajęciowej w Czubinie - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach działa od 01.09.1994r. Celem nadrzędnym WTZ jest preorientacja zawodowa i rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika oraz rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia w środowisku, obecnie uczestniczy w nim 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia mają na celu usprawnianie, rozwijanie zaradności osobistej przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności planowania, komunikowania się, dokonywania wyborów, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej oraz nabywanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Czubinie działa od 01.03.2002r. Celem Warsztatu jest: aktywowanie, wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie tym osobom możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Korzysta z niego 25 uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie rozpoczął swoją działalność 1.03.2002r. Jest ośrodkiem wsparcia (dziennego pobytu ) dla osób dorosłych z terenu Piastowa, Błonia, Raszyna i Brwinowa, które ze względu na przewlekłą chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowania rehabilitacyjnego zmierzającego do poprawy funkcjonowania i jakości życia. Przeznaczony jest dla 30 dorosłych osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu jest placówką dziennego pobytu dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferta zajęć skierowana do mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Podstawowym celem działalności ŚDS jest zapewnienie oparcia społecznego osobom chorym psychicznie, usamodzielnienie i integrację społeczną. Pomoc ta ma głównie na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji. Praca terapeutyczna w ŚDS w Łubcu opiera się na prowadzeniu treningów. Zajęcia w naszych placówkach prowadzone są przez pięć dni w tygodniu, ogółem codziennie z zajęć korzysta 135 osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę Stowarzyszenie prowadzi szereg programów na rzecz osób niepełnosprawnych. Do cyklicznych projektów należy: Klub „Leśny zakątek realizujący zadania z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, Klubokawiarnia w Czubinie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Integracyjny Klub Jeździecki dla Osób Niepełnosprawnych, Integracyjny Klub Sportowy Cyklista, Mini Olimpiada Integracyjna dla Osób Niepełnosprawnych w Czubinie. Ponadto Stowarzyszenie jest organizatorem wielu imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. W kalendarz imprez na stałe wpisały się: Integracyjny Rajd Rowerowy i Pieszy Puszcza Kampinoska, Integracyjny Rajd Rowerowy i Pieszy w Nadarzynie, Powiatowa Wigilia w Błoniu. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego . Osoby niepełnosprawne korzystające z placówek uczestniczą między innymi: w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Dniach Błonia i Pruszkowa, dożynkach parafialnych i lokalnych, EKO Pikniku, lokalnych festynach, w Świątecznej Zbiórce Żywności itd. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, między innymi: Szkołami, Przedszkolami, Klubami , Towarzystwami itp. Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.kswi.org.pl