zd1 zd2 zd3

Rok 2013

Zadania konkursowe:

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,
2) Upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

http://bip.pwz.pl/491,ogloszenia-o-konkursach-2013-rok.html 
- ogłoszenie konkursu
- ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej
- ogłoszenie o rozstrzygneciu konkursu