zd1 zd2 zd3

Rok 2012

Zadania konkursowe:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji – zadanie nr 1,
2) Upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – zadanie nr 2.

http://bip.pwz.pl/124,konkursy.html - ogłoszenie konkursu

http://bip.pwz.pl/442,rok-2012.html - rozstrzygniecie konkursu