zd1 zd2 zd3

Warto wiedzieć

Priorytetem Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy.

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu. Korzyściami takiej współpracy są między innymi: a) umocnienia w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i otoczenie, b) budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych, c) wprowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań i rozwiązań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb. Celem współpracy jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Powiat działań organizacji pozarządowych i powierzanie tym organizacjom do realizacji ustawowych zadań Powiatu. Poprzez określenie i realizację tych zadań samorząd pragnie włączyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w system demokracji lokalnej.